Asociace arbitrů

Asociace arbitrů (dále jen "Asociace") je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/60325/05-R, jehož členy jsou fyzické osoby, které mají ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a vykonávají funkci nezávislého arbitra (rozhodce) rozhodující majetkové spory mezi spornými stranami v rozhodčím řízení (dále jen "Asociovaný rozhodce"), tedy rozhodce ad hoc určeným spornými stranami výlučně pro daný majetkový spor. 

Asociace není stálým rozhodčím soudem, který může být zřízen pouze zákonem. 

Rozhodčí řízení je zákonnou alternativou rozhodování majetkových sporů mezi spornými stranami, poskytující některé z výhod, které nejsou prozatím obecně známé. Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. V rozhodčím řízení namísto obecného soudu rozhoduje nezávislý rozhodce jmenovaný stranami sporu. 

Využitím rozhodčího řízení lze tak dosáhnout rychlé, spravedlivé a zákonné vymahatelnosti práva, není-li to dosud možné v soudním řízení před obecnými soudy. 

Právě výhody rozhodčího řízení oproti soudnímu řízení byly jedním z hlavních důvodů založení Asociace. Dalším důvodem pro založení Asociace bylo zajištění stálého sídla Asociovaných rozhodců a místa konání rozhodčího řízení, poskytnutí stranám sporu možnost výběru rozhodce z více rozhodců sdružených v Asociaci, jakož i zajištění administrativního aparátu a materiálního zázemí pro potřeby Asociovaných rozhodců při vedení rozhodčího řízení. Za tímto účelem vydala Asociace vnitřní Organizační a Spisový řád Asociace. 

Asociovaní rozhodci zapsaní v seznamu členů Asociace, mají teoretické a praktické zkušenosti s rozhodováním sporů mezi spornými stranami v rozhodčím řízení, jakož i z jiných právních odvětví, např. z advokacie, když převážní většina Asociovaných rozhodců aktivně působí v advokacii. 

Asociovaní rozhodci se zavázali dodržovat Etický kodex Asociovaného rozhodce a složili slib Asociovaného rozhodce. 

Asociace rovněž vytváří podmínky pro možnost dalšího vzdělávání a prohlubování znalostí Asociovaných rozhodců, pořádá odborné přednášky a semináře v oblasti práva a zejména rozhodčího řízení. 

Asociace jak Asociovaným rozhodcům tak účastníkům sporu poskytuje v rozhodčím řízení obdobné podmínky pro rozhodčí řízení jako stálé rozhodčí soudy, nicméně oproti stálým rozhodčím soudům je rozhodování před Asociovanými rozhodci více flexibilnější, vycházející z potřeb stran sporu a s ohledem na charakter sporů je i zpravidla rychlejší. Asociace není stálým rozhodčím soudům přímým konkurentem, neboť nabízené služby Asociovaných rozhodců spíše doplňují možnosti využívání rozhodčího řízení vedeného před stálými rozhodčími soudy, a to mimo jiné i pro rozhodování právně nikterak složitých sporů s důrazem na rychlost jejich rozhodnutí, což právě jejich povaha umožňuje. 

Asociace rovněž spolupracuje se soudními exekutory, na které se účastník sporu může obrátit, pokud druhý účastník dobrovolně nesplní svoji povinnost, jenž mu byla uložena v rozhodnutí o sporu vydaném Asociovaným rozhodcem v rozhodčím řízení.

Postup v rozhodčím řízení před Asociovaným rozhodcem

Asociovaní rozhodci postupují při vedení rozhodčího řízení dle shora citovaného zákona a dle Pravidel rozhodčího řízení Asociace, kde je podrobně popsán postup rozhodce v rozhodčím řízení, jakož i práva a povinnosti sporných stran v řízení. 

Podmínkou projednání žaloby v rozhodčím řízení je uhrazení poplatku za rozhodčí řízení, jehož výše je obdobná jako u soudního řízení před obecnými soudy. Obdobně jako v soudním řízení před obecnými soudy je ta strana sporu, která nebyla úspěšná, povinna hradit druhé straně sporu náhradu nákladů řízení a právního zastoupení

Délka rozhodčího řízení před Asociovaným rozhodcem

Zákonná úprava rozhodčího řízení, Pravidla rozhodčího řízení Asociace, odborná znalost Asociovaných rozhodců, možnost výběru rozhodce ze seznamu členů Asociace účastníkem sporu a stálý administrativní aparát Asociace, jsou zárukou toho, že rozhodnutí Asociovaných rozhodců o majetkovém sporu (rozhodčí nález) bude vydán v krátké době od podání řádného žalobního návrhu, nepřesahující dobu tří (3) měsíců, resp. jednoho (1) měsíce, je-li s podáním žalobního návrhu stranou žalující vysloven požadavek na expresní vyřízení věci. Rozhodčí nález vydaný rozhodcem v rozhodčím řízení je exekučním titulem a na jeho základě je možné podat vůči druhé straně sporu návrh na exekuci, pokud povinnost, která jí byla uložena v rozhodčím nálezu nesplní dobrovolně.

Shrnutí

Rozhodčí řízení je zákonnou alternativou pro rozhodování sporu namísto soudního řízení, Asociace není stálým rozhodčím soudem, nicméně účastníkům rozhodčího řízení poskytuje obdobné zázemí a výhody jako stálý rozhodčí soud, Asociovaní rozhodci zapsaní v seznamu členů Asociace mají teoretické a zejména praktické zkušenosti s rozhodováním sporů mezi spornými stranami v rozhodčím řízení, Rozhodčí řízení před Asociovaným rozhodcem trvá maximálně tři (3) měsíce, resp. (1) měsíc) a končí vydáním rozhodčího nálezu, který je exekučním titulem, Zájemce o služby Asociovaného rozhodce uzavře s druhou smluvní stranou pro případné spory ze smlouvy ohledně plnění Rozhodčí smlouvu, Asociovaný rozhodce rozhodne spor předložený zájemcem ve lhůtách výše uvedených, Náhradu nákladů řízení a právního zastoupení je povinna hradit ta strana sporu, která nebyla ve sporu úspěšná, Nesplní-li druhý účastník sporu svoji povinnost uloženou mu Rozhodčím nálezem dobrovolně, lze podat vůči němu návrh na exekuci, Využitím rozhodčího řízení lze tak dosáhnout rychlé, spravedlivé a zákonné vymahatelnosti práva, není-li to dosud možné v soudním řízení před obecnými soudy. 

Created by zettiwebs.cz
Copyright Arbitri.cz 2009-2017